O FESTIVALU / A PROPOS DU FESTIVAL

První festival francouzského divadla v České republice

Festival Sněz tu žábu seznamuje české publikum s nejzajímavějšími tendencemi současného francouzského divadla skrze inscenace a texty, které mají potenciál oslovit české diváky. Vytváříme prostor určený k setkávání a interakcím mezi francouzskou a českou kulturou.

V roce 2017 se uskuteční již třetí ročník festivalu. Jeho program se skládá ze tří programových linií, tří chodů našeho francouzského menu:

ántré – program zaměřený na diskuze a setkávání,

degustace – blok věnovaný umělecké spolupráci různých žánrů i uměleckých aktivit na pomezí divadla,

banket – večerní program složený z inscenací a scénických skic.

Všechny akce, které se v rámci festivalu odehrají, budou kompletně tlumočeny, a tedy přístupné v českém i francouzském jazyce.

Festival vzniká ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze, za podporu děkujeme kulturnímu atašé panu Alexandru Pajonovi.

Premier festival du théâtre français en République tchèque

Le festival Mange ta grenouille fait connaître au public tchèque les tendances les plus intéressantes du théâtre français contemporain au moyen de mises en scène et de textes ayant le potentiel d’intéresser les spectateurs tchèques. Nous créons un espace destiné à la rencontre et aux interactions entre la culture française et la culture tchèque.

L’année 2017 marquera la troisième édition du festival. Son programme se répartit en trois volets programmatiques, les trois plats de notre menu français :

ántré – programme axé sur la discussion et la rencontre

degustace – bloc consacré à la coopération artistique entre différents genres et activités artistiques aux confins du théâtre

banket – programme du soir composé de mises en scène et d’esquisses scéniques

Tous les événements qui se dérouleront dans le cadre du festival seront entièrement interprétés, et seront donc accessibles en langue tchèque et en langue française.

Le festival est le fruit d’une coopération avec l’Institut français de Prague, et nous remercions l’attaché culturel, Monsieur Alexandre Pajon, pour son soutien.

Tým / l’Equipe